Gegevens: Actief4weduwe-Actief4friends

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

KVK: 64593096

BTW nr: NL105214759B01

Door u aan te melden via de website, gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1 (Definities)

1.Actief4weduwe/Actief4friends: de eigenaar van deze website

2. Website: www.actief4weduwe.nl en www.actief4friends.nl

3. Gebruiker(s): de contractspartij van Actief4weduwe/Actief4friends bij deze overeenkomst.

4. Overeenkomst: de tussen Actief4weduwe/Actief4friends en een Gebruiker tot stand gekomen overeenkomst van opdracht op grond waarvan Actief4weduwe gehouden is de Gebruiker gebruik te laten maken van de door haar geëxploiteerde service, corresponderend met de aard van het lidmaatschap.

5. Service: alle door of namens Actief4weduwe op grond van de overeenkomst uitgevoerde of uit te voeren diensten of werkzaamheden.

6. Aanstootgevende foto's, teksten of anderszins aanstootgevend gedrag: foto's, teksten of gedragingen, al dan niet erotisch of seksueel getint, die naar de maatstaven en normen en naar de mening van Actief4weduwe niet passend of geoorloofd zijn binnen het kader van de door haar geëxploiteerde service ofwel in strijd zijn met het doel en de strekking van die service, zoals maar niet uitsluitend: pornografische of erotisch dan wel seksueel getinte teksten, afbeeldingen of andere uitlatingen, racistische of beledigende teksten, afbeeldingen of andere uitlatingen in de ruimste zin van het woord.

7. Gebruikersprofiel: het door een Gebruiker van Actief4weduwe aangemaakte unieke profiel door middel van tekst en / of afbeeldingen.

8. Burgerlijk Wetboek (BW); het Burgerlijk Wetboek naar Nederlands recht.

Artikel 2 (Aanmeldingsprocedure / totstandkoming overeenkomst en tarieven)

1. Gebruikers moeten minimaal 18 jaar oud zijn op het moment dat zij één of meerdere overeenkomsten sluiten met Actief4weduwe conform het bepaalde in de volgende leden van dit artikel. Het aanmelden als Gebruiker dan wel het gebruiken van de door Actief4weduwe geëxploiteerde service geschiedt uitsluitend en volledig voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.

2. Voordat de overeenkomst met Actief 4weduwe via het internet tot stand komt, zijn de Gebruikers verplicht alle daaraan voorafgaande velden op de website van Actief4weduwe naar waarheid en zo volledig mogelijk in te vullen.

3. Actief4weduwe is gerechtigd om vooraf vergoedingen in rekening te brengen aan Gebruikers conform de tarieven en voorwaarden zoals beschreven op haar website.

4.Actief4weduwe is gerechtigd om vergoedingen als bedoeld in punt 3 te wijzigen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Indien een gebruiker zich niet kan verenigen met een doorgevoerde tariefswijziging, is deze gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang kosteloos te beëindigen.

Artikel 3 (Gebruikersprofiel)

1. Zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst heeft Actief4weduwe te allen tijde en zonder dat voorafgaande toestemming is vereist de bevoegdheid een aangemaakt Gebruikersprofiel te controleren en te beoordelen op aanstootgevende foto's of teksten.

2. Uitsluitend de Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van een door hem aangemaakt Gebruikersprofiel. Actief4weduwe aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

3.Actief4weduwe is gerechtigd Gebruikersprofielen met aanstootgevende foto's en / of teksten en/of verwijzingen naar aanstootgevende, onrechtmatige of strafbare content of Gebruikersprofielen die anderszins niet passen binnen het doel en de strekking van de service eenzijdig te wijzigen naar een voor Actief4weduwe aanvaardbaar of toelaatbaar profiel ofwel met onmiddellijke ingang te verwjjderen en de overeenkomst per direct op te zeggen, alles zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig te worden tegenover de betreffende Gebruiker. Reeds door de Gebruiker betaalde vergoedingen worden niet gerestitueerd.

4.Actief4weduwe kan de (juistheid van de) identiteit van haar Gebruikers niet adequaat controleren of vaststellen, met name niet wat betreft de persoonskenmerken als leeftijd, geslacht en uiterlijk. Actief4weduwe staat om die reden niet in voor de juistheid, volledigheid of waarheidsgetrouwheid van aangemaakte Gebruikersprofielen alsmede niet voor anderszins verstrekte informatie door Gebruikers in de ruimste zin van het woord, noch aanvaardt zij daarvoor enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

Artikel 4 (Gebruik service)

1. Het lidmaatschap van een Gebruiker en de daaraan gekoppelde inlogcode met bijbehorend wachtwoord is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden, waaronder begrepen niet aan andere Gebruikers.

2. Gebruiker verklaart het lidmaatschap dan wel het door hem aangemaakte Gebruikersprofiel alléén voor eigen en privé doeleinden te gebruiken, uitsluitend met de intentie om voor zichzelf incontact te komen met andere Gebruikers via de service van Actief4weduwe.

3. Gebruik voor zakelijke, onrechtmatige of strafbare doeleinden in de ruimste zin van het woord (zoals, maar niet uitsluitend: prostitutie, mensenhandel, loverboy praktijken, hacken, verspreiden van spam, mailings, bulkmail en dergelijke) door de Gebruiker is niet toegestaan dan wel ten strengste verboden.

4. Zodra Actief4weduwe constateert of vermoedt dat een Gebruiker in strijd handelt met de lidnummers 4.1, 4.2, 4.3, is zij gerechtigd de betreffende Gebruiker met onmiddellijke ingang te verwijderen zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker alsmede bevoegd aangifte te doen bij politie of justitie.

5. Gebruik van de service door Gebruikers geschiedt anoniem. De Gebruiker heeft slechts beperkte inzage en beperkte gebruiksmogelijkheden en dient te allen tijde gebruik te maken van een nickname (fantasienaam). Maakt Gebruiker niettemin gebruik van zijn eigen identiteit of ware naam of geeft hij persoonlijke gegevens door aan andere Gebruikers, dan is dat volledig voor eigen rekening en risico van de Gebruiker zelf.

6. Het staat Gebruikers naar eigen inzicht vrij om via gebruikmaking van de service van Actief4weduwe op eigen initiatief andere Gebruikers te ontmoeten met wederzijds goedvinden.

7.Actief4weduwe staat er niet voor in dat door gebruikmaking van de service er een succesvolle ontmoeting tussen de Gebruiker en een andere Gebruiker plaatsvindt.

Artikel 5 (Verplichtingen Gebruiker)

1. Het is Gebruiker niet toegestaan gegevens van andere Gebruikers, direct of indirect verkregen via de service, op enigerlei wijze kenbaar te maken aan derden zonder voorafgaande toestemming van de betreffende Gebruiker(s) zelf.

2. Gebruiker onthoudt zich te allen tijde van aanstootgevende gedragingen, ongeacht de gebruikte communicatievorm (zoals bijvoorbeeld per mail, via chatboxen, mobiel en dergelijke).

3. Met uitzondering van het gebruik van een nickname voor de Gebruiker, verschaft Gebruiker - onder meer maar niet uitsluitend over zijn persoonlijke omstandigheden en identiteit - uitsluitend informatie die op waarheid is gebaseerd dan wel verstrekt daarover nimmer onjuiste of misleidende informatie.

4. Gebruiker neemt de nodige zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht alvorens persoonlijke informatie aan andere Gebruikers dan wel derden te verschaffen dan wel met die perso(o)n(en) een afspraak te maken. Actief4weduwe waarschuwt voor de hiermee gepaard gaande risico's in de ruimste zin van het woord. Actief4weduwe aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

5. Gebruiker zal bij het gebruikmaken van de service geen rechten van Actief4weduwe en van derden schenden, waaronder uitdrukkelijk maar niet uitsluitend begrepen intellectuele eigendomsrechten. Gebruiker zal Actief4weduwe op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van derden uit dien hoofde.

Artikel 6 (Veiligheid en privacy)

1. Datatransmissies via de service vinden plaats in open netwerken zoals het internet. Actief4weduwe spant zich maximaal in om de nodige veiligheidsvoorzieningen te treffen zodat verstrekte of opgeslagen informatie niet door derden ofwel door anderen dan Gebruikers is te raadplegen.

2.Actief4weduwe kan geen garantie geven dat derden ofwel onbevoegden (zoals hackers) niettemin weten in te breken in de systemen van Actief4weduwe of van Gebruikers. 

3. Gebruiker is zich bewust van de risico's en is verplicht zelf en op eigen kosten te zorgen voor alle noodzakelijke en mogelijke veiligheidsvoorzieningen te treffen, zoals het installeren van firewalls, virusscanners, het kiezen voor de optimale beveiligingsinstellingen en dergelijke.

4. Actief4weduwe verstrekt geen informatie van Gebruikers aan derden dan wel andere Gebruikers. Actief4weduwe houdt zich aan de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Verkregen en opgeslagen data is uitsluitend toegankelijk voor Actief4weduwe. Tenzij op grond van de wet verplicht, zoals in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

5. Vanwege veiligheidsoverwegingen worden IP-adressen van Gebruikers door Actief4weduwe geregistreerd. Tenzij op grond van de wet verplicht (zoals in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten), verstrekt Actief4weduwe deze gegevens niet aan derden.

Artikel 7 (Wijziging in dienstverlening)

1.Actief4weduwe kan de door haar aangeboden service, zowel qua inhoud als benaming daarvan, te allen tijde eenzijdig wijzigen in de ruimste zin des woords. 

2. Indien een wijziging als bedoeld in punt 7.1 heeft plaatsgevonden, heeft Gebruiker de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden, doch slechts indien de gewijzigde aangeboden diensten in wezenlijke mate zullen afwijken ten opzichte van de eerder door Actief4weduwe verleende diensten.

Artikel 8 (Aansprakelijkheid en vrijwaring)

1. De aansprakelijkheid van Actief4weduwe voor schade, geleden door Gebruikers of derden, is beperkt tot de vergoeding die de Gebruiker verschuldigd is over de contractsperiode waarin het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan met een maximum van € 1.000,--, dit ongeacht de grondslag op basis waarvan Actief4weduwe aansprakelijk is of kan worden gehouden voor de hiervoor genoemde schade en met inachtneming van het bepaalde in punt 8.2.

2. Vergoeding van enige gevolgschade (zoals geleden verlies, gederfde winst, alle materiële schade aan de inboedel, computerapparatuur, hardware, software, het pand en dergelijke) of vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade is uitgesloten. Gebruiker dient zich desgewenst zelf tegen deze schades te verzekeren.

3. Eventueel mislukte ontmoetingen-afspraken via de service, dan wel verstoringen of breuken in bestaande relaties van Gebruikers door het gebruik van de service leiden niet tot aansprakelijkheid van Actief4weduwe en leveren geen tekortkoming op van haar zijde.

4. Er vindt geen lidmaatschapsgeldrestitutie plaats bij onvrede over lidmaatschap, profielen of Actief4weduwe in de ruime zin des woords. 

5. Er vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats wanneer u zelf uw lidmaatschap opzegt.

6. Er vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats, wanneer Actief4weduwe uw profiel heeft verwijderd of geblokkeerd. 

Artikel 9 (Overmacht)

1. Van overmacht aan de zijde van Actief4weduwe is sprake, indien zij na de totstandkoming van de overeenkomst ( op moment dat de inschrijving geaccordeerd is door Actief4weduwe en het lid de betaling heeft voldaan) wordt verhinderd aan een of meerdere verplichtingen uit de gesloten overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van (in zowel binnen- als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, in- of externe storingen of defecten (zoals maar niet uitsluitend: DDOS- attacks, hackpogingen, machinale defecten en bekabelingsproblemen) aan bijvoorbeeld machinerieën zoals de server, de database, de software, uitval of onbereikbaarheid van het internet of van telecommunicatievoorzieningen, storingen in de levering van energie, virussen, vertraging tijdens transport, alles zowel in het bedrijf van Actief4weduwe als bij derden van wie zij de benodigde zaken of diensten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van Actief4weduwe ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van Actief4weduwe in gemoede niet kan worden gevergd dat zij aan haar verplichtingen dient te voldoen.

2. Indien door overmacht de levering van zaken of andere diensten meer dan twee maanden worden vertraagd, is Actief4weduwe bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen, door middel van een aan de Gebruiker gerichte schriftelijke beëindigingsverklaring. De overeenkomst is geëindigd op het moment dat de in de eerste volzin bedoelde schriftelijke beëindigingsverklaring de Gebruiker heeft bereikt, zonder dat Actief4weduwe daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig wordt jegens de Gebruiker.

Artikel 10 (opschorting, beëindiging en ontbinding)

1.Actief4weduwe is bevoegd de Gebruiker gehele of gedeeltelijke toegang (blokkeren) tot het gebruik van de service voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd te ontzeggen ingeval de Gebruiker één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet, niet tijdig ofniet volledig nakomt. Ook behoudt Actief4weduwe het recht om aanmeldingen meteen te blokkeren, zodra zij misbruik maken van de site en-of andere leden.

2. Tot stand gekomen overeenkomsten zijn te allen tijde met onmiddellijke ingang opzegbaar voor de Gebruiker, zonder daarbij enige annuleringsvergoeding verschuldigd te zijn aan Actief4weduwe. Echter vindt er geen restitutie plaats van het abonnementsgeld aan de leden over het reeds afgesloten abonnement van het lid

3. Indien de Gebruiker niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan diens verplichting welke voortvloeit uit enige grond van deze algemene voorwaarden of de met Actief4weduwe totstandgekomen overeenkomst voldoet, is Actief4weduwe gerechtigd de overeenkomst, of een gedeelte daarvan die nog moet worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden onverminderd het recht van Actief4weduwe op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.

4. Het bepaalde in 10.3 is van overeenkomstige toepassing in geval van: schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surséance van betaling, tot faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of liquidatie van de zaken van de Gebruiker of van diens overlijden, indien de Gebruiker door beslaglegging of anderszins de beschikking over diens vermogen verliest alsook ingeval de Gebruiker al dan niet onherroepelijk veroordeeld is voor een zedenmisdrijf, mensenhandel, lover boy praktijken en hiermee vergelijkbare delicten. 

5. In de gevallen genoemd als in dit artikel, is iedere vordering die Actief4weduwe heeft op de Gebruiker direct en volledig opeisbaar.

Artikel 11 (rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter)

1. Uitsluitend de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.

2. Op de tussen Actief4weduwe en de Gebruiker tot stand gekomen overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De uit de tot stand gekomen overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens uitsluitend naar Nederlands recht worden beslecht.

3. De Nederlandse rechter, de Kantonrechter daaronder begrepen, in het arrondissement van de vestigingsplaats van Actief4weduwe is met uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen Actief4weduwe en de Gebruiker, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijk voortvloeit uit de wet of internationale verdragen.

Partners

happen-en-trappen.pngwalravenwebwerk.pngmooie_dag.pngzhenchi.pngintegro.pngkwf.pnghartstichting.pngchris-de-tuinman.png